Main Menu-01
Main Menu-02
Main Menu-09
Main Menu-03
Main Menu-04
Main Menu-05

Les estratègies que posam en joc

L’acció educativa està orientada cap a l’afavoriment de la construcció de la pròpia identitat dels infants, a l’elaboració d’una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, al desenvolupament de la seva autonomia, a l’establiment de vincles afectius i socials, al desenvolupament del moviment, dels hàbits de control corporal, de les capacitats comunicatives i al plaer per explorar, descobrir i construir.

Els continguts educatius s’aborden per mitjà d’activitats globalitzades que tenguin interès i significat per als infants mitjançant petits Projectes de Treball, que parteixen de les situacions quotidianes del centre i de l’entorn, que permetin incorporar les seves experiències i aprenentatges i que s’adeqüin a les seves característiques evolutives i als seus ritmes i estils d’aprenentatge.

Les propostes han d’anar encaminades a expressar, crear i representar mitjançant diferents llenguatges als Tallers. Experimentar, descobrir i raonar mitjançant diferents materials als Laboratoris. Jugar i gaudir respectant l’etapa evolutiva de cada infant als ambients.