Main Menu-01
Main Menu-02
Main Menu-09
Main Menu-03
Main Menu-04
Main Menu-05
Itaca Diversitat-12

Qué oferim?

Itaca Diversitat-03

Valoració i intervenció en dificultats de tipus emocional (pors, baixa autoestima, inseguretat, gelosia, poca tolerància a la frustració, etc.), comportamental (problemes de límits, de relacions, agressivitat, etc.) i d’aprenentatge (reeducació, reforç adaptat a les característiques i necessitats dels alumnes, tècniques d’estudi, etc.).

També oferim un servei de mediació, que consisteix en una alternativa eficaç per resoldre conflictes familiars (separacions, conflictes parentals, dificultats de relació, etc.) combinant el diàleg i diverses tècniques que ens ajudaran a obtenir acords consensuats i satisfactoris per a totes les parts implicades.

Itaca Diversitat-04

El moviment i el joc espontani es converteixen en els protagonistes de la metodologia que utitilitzem. Observam, escoltam i acompanyam les expressions de l’infant en el seu joc per poder saber en quin moment del desenvolupament motriu, afectiu-emocional i intel.lectual es troba.

Això ens permet detectar las possibles dificultats que impedeixen l’ autonomia de l’infant, ajudant-lo a evolucionar i ajudant-lo a cobrir les seves necessitats i demandes.

Itaca Diversitat-05

Es tracta d’acompanyar als infants amb dificultats de qualsevol tipus (psicològiques, físiques o socials) a través de les seves produccions.

Partim de les seves vulnerabilitats (pors, preocupacions o traumes) per a treballar la transformació d’aquestes en positiu mitjançant la creativitat artística.

Els infants són artistes innats, per la qual cosa s’expressen millor amb la pintura que mitjançant la paraula.

Itaca Diversitat-06

Els infants necessiten comunicar-se, expressar els seus desitjos, idees i emocions. Es tracta de reeducar als nins amb problemes de llenguatge oral i escrit.

A partir de l’avaluació inicial, realitzam programes de intervenció específics per a cada cas i en col·laboració amb l’entorn educatiu i familiar. El tractament de logopèdia va dirigit a corregir i potenciar l’ús correcte del llenguatge. Inclou: trastorns de la parla (disfèmia, dislàlia, TEL, disfàsia, hipoacúsia,…) i del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia, disortografia).

Així, treballem les dificultats per ajudar al desenvolupament adequat de l’infant a nivell escolar i personal.